Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Eurofoodgroup BV, en-/of haar handelsnamen , hierna te noemen: “Eurofoodgroup”, en de wederpartij waarop Eurofoodgroup deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Voordat de overeenkomst gesloten kan worden, dient de klant akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Eurofoodgroup behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en de inhoud van de website tussentijds te wijzigen.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
‘Eurofoodgroup’; Eurofoodgroup, feitelijk gevestigd te Kampen. Eurofoodgroup treedt op als verkopende partij en producent van voedingsmiddelen en aanverwante producten.

Eurofoodgroup is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder nummer 544 92 106. Het BTW nummer is NL8513.26.262.B01.
‘Wederpartij’
Degene die, op welke wijze dan ook, een overeenkomst aangaat met Eurofoodgroup.

1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze zijn gemaakt en slechts als ze vooraf schriftelijk door Eurofoodgroup en de Wederpartij zijn overeengekomen. Voor het overige blijven deze voorwaarden van kracht.

1.4 Algemene voorwaarden van de Wederpartij van Eurofoodgroup worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst met Eurofoodgroup komt tot stand nadat de opdracht door Eurofoodgroup is ontvangen of Wederpartij een bestelling via het on-line bestelsysteem kenbaar heeft gemaakt en Wederpartij een bevestiging van de bestelling heeft ontvangen.

2.2 Door het plaatsen van een bestelling gaat Wederpartij akkoord met de door Eurofoodgroup gestelde algemene voorwaarden.

2.3 Indien vooraf schriftelijke aanvaarding van een opdracht heeft plaatsgevonden, komt de overeenkomst tot stand door de uitvoering van deze opdracht door Eurofoodgroup, dan wel door facturatie van Eurofoodgroup aan de wederpartij.

2.4 Voor wijziging van een overeenkomst is schriftelijke toestemming van Eurofoodgroup nodig. Indien de Wederpartij een gesloten overeenkomst wenst te wijzigen, dan is hij gehouden alle schade, waarin begrepen gederfde winst en alle kosten voortvloeiende uit de wijziging, aan Eurofoodgroup te vergoeden.

2.5 Afspraken met of toezeggingen gedaan door medewerkers van Eurofoodgroup zijn eerst bindend nadat deze namens daartoe bevoegde personen van Eurofoodgroup schriftelijk zijn bevestigd.

3.  Prijzen en aanbiedingen

3.1 De prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW, verzendkosten en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

3.2 Alle door Eurofoodgroup verstrekte gegevens worden naar beste weten vermeld, maar zijn voor Eurofoodgroup niet bindend. Eurofoodgroup blijft te allen tijde bevoegd hierin wijzigingen aan te brengen.

Eurofoodgroup behoudt het recht om dit aanbod binnen 48 uur te herroepen na ontvangst van uw order.

3.3 Eurofoodgroup is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Eurofoodgroup dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

3.4 Wanneer wijzigingen in één of meer van de prijsbepalende factoren, zoals inkoopprijs, loonkosten, belastingen, valutakoersen e.d. plaatsvinden, geeft dit Eurofoodgroup het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Eurofoodgroup stelt de Wederpartij zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van de prijsaanpassing.

3.5 Eurofoodgroup is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.

4. Betalingsvoorwaarden en wijze van betaling

4.1 Eurofoodgroup zal steeds bevoegd zijn van de Wederpartij nadere zekerheid voor de betaling te verlangen, voordat zij begint of verder gaat met het uitvoeren van een overeenkomst.

4.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de Wederpartij de verschuldigde bedragen krachtens de overeenkomst, te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum. Betaling dient te geschieden ten gunste van een door Eurofoodgroup aangewezen bankrekening. Als de dag van betaling geldt de dag van creditering van de bankrekening van Eurofoodgroup.

4.3 Bij bestellingen [via de internetsite] kan op de volgende manieren worden betaald:
Betalen op krediet (op rekening)
Overboeking (Ideal, PayPal)
Vooruit betaling
Eurofoodgroup zal de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt [via de internetsite].

4.4 In geval van niet tijdige betaling is Eurofoodgroup bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de betalingsverplichting volledig is nagekomen.

4.5 In het geval door Eurofoodgroup een betalingstermijn is afgesproken geldt dat, door het enkel verstrijken van deze termijn, Wederpartij in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.6 Met de door Wederpartij gedane betalingen worden eerst de verschuldige rente en andere kosten voldaan en daarna de facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de Wederpartij dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

5. Incassokosten

5.1 Wanneer Wederpartij in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van de verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, voor haar rekening.

Over het achterstallige bedrag, vanaf het moment van overschrijding van de betalingstermijn tot de dag der algehele voldoening, is de Wederpartij de wettelijke rente, als bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd.

5.2 Indien Eurofoodgroup kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
5.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

6. Levering / afhalen

6.1 De door Eurofoodgroup opgegeven levertijd is maximaal 30 dagen. Overschrijding van deze levertijd geeft Wederpartij het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. Tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Eurofoodgroup heeft Wederpartij, bij overschrijding van de levertijd, geen recht op schadevergoeding dan wel enige andere actie ten aanzien van Eurofoodgroup.

6.2 De wederpartij is bij levering door of namens Eurofoodgroup verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste afleveradres. De extra kosten die gemaakt worden door het vermelden van een onjuist adres zullen doorberekend worden aan de Wederpartij.

6.3 Indien vervoer van de af te leveren producten is overeengekomen geschiedt dit voor rekening van de Wederpartij, tenzij franco levering is overeengekomen. Eurofoodgroup is vrij in de keuze van de vervoerder en de wijze van transport en zal daarbij te werk gaan naar beste geweten en kunnen, zonder daarbij enige aansprakelijkheid te dragen.

6.4 Eurofoodgroup behoudt zich het recht voor de levering van producten in gedeelten na te komen. Eurofoodgroup is bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren indien de af televeren producten in gedeelten worden geleverd.

6.5 Indien Wederpartij, zonder toestemming van Eurofoodgroup, de levering weigert moet Wederpartij de onkosten of verliezen, inclusief opslagkosten, die hieruit voortvloeien aan Eurofoodgroup vergoeden tot dat Wederpartij de levering aanvaardt.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Zolang de Wederpartij niet volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen, die door de overeenkomst ten opzichte van de Eurofoodgroup zijn ontstaan, blijven alle aan de Wederpartij geleverde producten eigendom van Eurofoodgroup.

7.2 Behalve de overige aan Eurofoodgroup toekomende rechten heeft Eurofoodgroup het recht om, wanneer de Wederpartij zijn verplichtingen, zoals bovenvermeld, niet en/of niet geheel en/of niet tijdig nakomt, de geleverde producten zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst eigenmachtig terug te halen. Alle daaraan verbonden kosten worden door de Wederpartij aan Eurofoodgroup vergoed. De Wederpartij is verplicht Eurofoodgroup of door haar aan te wijzen personen hiervoor te allen tijde toegang te verlenen tot de plaats waar de betreffende producten zich bevinden.

7.3 De Wederpartij is niet bevoegd over de krachtens het voorgaande nog aan Eurofoodgroup in eigendom toebehorende producten te beschikken, deze te vervreemden, te verpanden of in eigendom over te dragen, afgezien van vervreemding in de normale uitoefening van zijn bedrijf. De Wederpartij is verplicht de nog aan Eurofoodgroup in eigendom toebehorende producten zorgvuldig te behandelen, te onderhouden en te verzekeren tegen de risico’s van beschadiging, verlies en tenietgaan. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden is de Wederpartij verplicht Eurofoodgroup direct daarvan op de hoogte stellen.

7.4 Als de producten, die wettelijk gezien nog aan Eurofoodgroup toebehoren, worden doorverkocht aan derden en deze derden de daarvoor verschuldigde koopprijs nog niet of niet volledig hebben voldaan zal de Wederpartij gehouden zijn op eerste verzoek van Eurofoodgroup de betreffende vorderingen aan Eurofoodgroup te verpanden, dit op straffe van een boete van €2500(twee duizend vijf honderd euro) per dag dat de Wederpartij met de nakoming van deze verplichting in gebreke is.

8. Gebreken en/of klachten

8.1 Wederpartij is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Wanneer uiterlijk gebreken zijn aan te tonen dient hiervan een manco melding op de pakbon gemaakt te worden. Tevens dient dit direct te worden gemeld aan info@Eurofoodgroup.com . Als het gaat om gebreken die niet direct kunnen worden vastgesteld geldt een termijn van 48 uur na de vaststelling van het gebrek. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

8.2 Wederpartij is niet gerechtigd de producten, zonder instemming van Eurofoodgroup, terug te zenden. Gebeurt dit zonder geldige reden toch, dan komen alle kosten die aan terugzending zijn verbonden, voor rekening van Wederpartij. Eurofoodgroup is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van Wederpartij onder derden op te slaan.

8.3 Eurofoodgroup is niet verplicht klachten, welke niet op de voorgeschreven wijze en binnen de voorgeschreven termijn bij haar binnenkomen in behandeling te nemen.

8.4 Een klacht betreffende de uitvoering van de overeenkomst kan geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen van partijen terzake van eerder uitgevoerde overeenkomsten en alsnog uit te voeren overeenkomsten. Ook niet als deze worden uitgevoerd in het kader van dezelfde overeenkomst.

9. Aansprankelijkheid

9.1 Eurofoodgroup is niet verantwoordelijk om te bepalen of de te leveren producten geschikt en wettelijk toegelaten zijn voor het gebruik dat de afnemer ermee beoogt. Als de in Nederland te leveren producten bestemd zijn voor gebruik buiten Nederland valt het niet onder verantwoordelijkheid van Eurofoodgroup dat de te leveren producten voldoen aan de eisen, normen en/of voorschriften die in het buitenland aan de producten worden gesteld.

9.2 De aansprakelijkheid van Eurofoodgroup is beperkt tot het bedrag dat de Wederpartij op het moment van het ontstaan van de schade aan Eurofoodgroup, uit hoofde van de overeenkomst, reeds aan Eurofoodgroup heeft voldaan of nog moet voldoen. Wanneer het gaat om een uitkering van een verzekering, beperkt het bedrag zich tot maximaal het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

9.3 Onverminderd het in lid 2 bepaalde is Eurofoodgroup nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals als gevolg van bedrijfsstillegging, -vertraging, of enige andere bedrijfsschade, alsmede voor enige directe of indirecte schade, die wordt veroorzaakt door de door haar geleverde diensten of door het bij haar in dienst zijnde personeel. Verder is Eurofoodgroup niet aansprakelijk voor schending van octrooien of licenties die het gevolg zijn van het gebruik van gegevens welke door of vanwege de Wederpartij zijn verstrekt.

9.4 In geval van enige aanspraak van derden jegens Eurofoodgroup uit hoofde van of in verband met de uitvoering, geldt de beperking van de aansprakelijkheid van Eurofoodgroup, zoals omschreven in leden 2 en 3, evenzeer. De Wederpartij vrijwaart Eurofoodgroup van iedere verdere aansprakelijkheid tegenover de derde(n).

10. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan iedere, al of niet voorzienbare, omstandigheid buiten de macht van Eurofoodgroup, waardoor de uitvoering van de opdrachten geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of zodanig bemoeilijkt dat deze redelijkerwijze niet van Eurofoodgroup gevraagd kan worden. Tekortkomingen van Eurofoodgroup in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld of krachtens de wet of de overeenkomst voor haar rekening komen.

11. Ontbinding

11.1 Indien de Wederpartij, ondanks herhaaldelijke ingebrekestelling, nalatig blijft in de nakoming van zijn verplichtingen, alsmede indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, zijn bedrijf staakt of overdraagt, in liquidatie treedt, op zijn producten geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd of indien hij komt te overlijden c.q. als rechtspersoon wordt ontbonden zal Eurofoodgroup gerechtigd zijn alle met deze Wederpartij bestaande overeenkomsten zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Dit ter keuze van Eurofoodgroup en onverminderd de rechten van de Eurofoodgroup op schadevergoeding vanwege zodanige ontbinding of opschorting.

11.2 In geval van ontbinding of opschorting als hiervoor bedoeld, zullen alle vorderingen van Eurofoodgroup op de betreffende Wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.

11.3 In geval van ontbinding als hiervoor bedoeld, is de Wederpartij verplicht om op vordering van Eurofoodgroup de in bewerking zijnde producten af te nemen tegen betaling van de werkzaamheden die tot het moment van ontbinding door Eurofoodgroup zijn uitgevoerd. Indien de wederpartij niet aan deze verplichting voldoet, is Eurofoodgroup gerechtigd de producten op te slaan of te verkopen op door Eurofoodgroup te bepalen wijze, ter keuze van Eurofoodgroup. De kosten van opslag komen voor rekening van de Wederpartij. De opbrengst van de verkoop wordt in mindering gebracht op het door de Wederpartij aan Eurofoodgroup verschuldigde bedrag.

12. Geschillen

Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, wanneer één van de partijen verklaard dat dit het geval is. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Eurofoodgroup en de Wederpartij, dan wel van nadere tussen hen gesloten overeenkomsten, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zwolle-Lelystad. Behoudens het bewijs van het tegendeel zijn ter zake van met Wederpartij gesloten overeenkomsten onze administratieve gegevens beslissend.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten tussen Eurofoodgroup en de Wederpartij, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.